Noutăţi

Reguli particulare în materia arendării

Articolul 1.836.

Bunuri ce pot fi arendate.

Pot fi arendate orice bunuri agricole, cum ar fi.

 • a) terenurile cu destinaţie agricolă, şi anume terenuri agricole productive – arabile. viile, livezile.  pepinierele viticole, pomicole. arbuştii fructiferi. plantaţiile de hamei şi duzi. păşunile împădurite. terenurile ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice. amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare. drumurile tehnologice. platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole. şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă;
 • b) animalele.
 • c) construcţiile de orice fel.
 • d) maşinile, utilajele şi alte asemenea bunuri destinate exploatării agricole.

Articolul 1.837.

Arendarea făcută pe durată nedeterminată.

Dacă durata nu este determinată, arendarea se consideră a fi făcută pentru toată perioada necesară recoltării fructelor pe care bunul agricol urmează să le producă în anul agricol în care se încheie contractul.

 

Articolul 1.838.

Condiţii de formă.

 • (1) Contractul de arendare trebuie încheiat în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute.
 • (2) Sub sancţiunea unei amenzi civile stabilite de instanţa de judecată pentru fiecare zi de întârziere, arendaşul trebuie să depună un exemplar al contractului la consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile agricole arendate, pentru a fi înregistrat într-un registru special ţinut de secretarul consiliului local.
 • (3) Când bunurile arendate sunt situate în raza teritorială a mai multor consilii locale, câte un exemplar al contractului se depune la fiecare consiliu local în a cărui rază teritorială sunt situate bunurile arendate.
 • (4) Dispoziţiile în materie de carte funciară rămân aplicabile.
 • (5) Toate cheltuielile legate de încheierea, înregistrarea şi publicitatea contractului de arendare revin arendaşului.

 

Articolul 1.839.

Schimbarea categoriei de folosinţă.

Arendaşul poate schimba categoria de folosinţă a terenului arendat numai cu acordul prealabil dat în scris de către proprietar şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

 

Articolul 1.840.

Asigurarea bunurilor arendate.

Arendaşul este obligat, chiar în lipsă de stipulaţie expresă, să asigure bunurile agricole pentru riscul pierderii recoltei ori al pieirii animalelor din cauza unor calamităţi naturale.

 

Articolul 1.841.

Reducerea arendei stabilite în bani în cazul pieirii recoltei.

 • (1) Atunci când, pe durata arendării, întreaga recoltă a unui an sau cel puţin o jumătate din ea a pierit fortuit, arendaşul poate cere reducerea proporţională a arendei dacă aceasta a fost stabilită într-o cantitate determinată de produse agricole, într-o sumă de bani determinată sau într-o sumă de bani determinabilă în funcţie de valoarea unei cantităţi determinate de produse agricole.
 • (2) Dacă arendarea este făcută pe mai mulţi ani, reducerea nu se va stabili decât la sfârşitul arendării, când se va face o compensare a recoltelor tuturor anilor de folosinţă.

 

Articolul 1.842.

Excepţii.

 • (1) Arendaşul nu poate obţine reducerea arendei în cazul în care pieirea recoltei a avut loc după ce a fost culeasă.
 • (2) Reducerea arendei nu va putea fi cerută nici atunci când cauza pagubei era cunoscută la data încheierii contractului.

 

Articolul 1.843.

Riscul pieirii fructelor în cazul în care arenda se plăteşte în fructe.

 • (1) Atunci când arenda este stabilită într-o cotă din fructe sau într-o sumă de bani determinabilă în funcţie de valoarea unei astfel de cote, pieirea fortuită, în tot sau în parte, a fructelor de împărţit este suportată proporţional şi nu dă niciuneia dintre părţi acţiune în despăgubire împotriva celeilalte.
 • (2) Dacă însă pieirea s-a produs după culegerea fructelor şi una dintre părţi întârzie în mod culpabil predarea sau recepţia lor, cota cuvenită acesteia se reduce cu fructele pierdute, iar cota celeilalte părţi se consideră ca şi cum nu ar fi survenit nicio pierdere, afară numai dacă fructele ar fi pierit chiar dacă predarea şi recepţia fructelor se făceau la timp.

 

Articolul 1.844.

Plata arendei în fructe.

Atunci când arenda se plăteşte în fructe, în lipsa altui termen prevăzut în contract, arendaşul este de drept în întârziere pentru predarea lor de la data culegerii, iar arendatorul este de drept în întârziere pentru recepţie de la data la care a fost notificat în scris de către arendaş.

 

Articolul 1.845.

Caracterul executoriu.

Contractele de arendare încheiate în formă autentică, precum şi cele înregistrate la consiliul local constituie, în condiţiile legii, titluri executorii pentru plata arendei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract.

 

Articolul 1.846.

Cesiunea arendării.

Cu acordul scris al arendatorului, arendaşul poate să cesioneze contractul de arendare soţului care participă la exploatarea bunurilor arendate sau descendenţilor săi majori.

 

Articolul 1.847.

Interdicţia subarendării.

 • (1) Nu sunt permise oficiile de arendaşi.
 • (2) Subarendarea totală sau parţială este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute.

 

Articolul 1.848.

Reînnoirea arendării.

 • (1) Contractul de arendare se reînnoieşte de drept, pentru aceeaşi durată, dacă niciuna dintre părţi nu a comunicat cocontractantului, în scris, refuzul său cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului, iar în cazul terenurilor cu destinaţie agricolă, cu cel puţin un an.
 • (2) Dacă durata contractului de arendare este de un an sau mai scurtă, termenele de refuz al reînnoirii prevăzute la alin. (1) se reduc la jumătate.

 

Articolul 1.849.

Dreptul de preempţiune.

Arendaşul are drept de preempţiune cu privire la bunurile agricole arendate, care se exercită potrivit art. 1.730-1.739.

 

Articolul 1.850.

Cazuri speciale de încetare a contractului.

Contractul de arendare încetează prin decesul, incapacitatea sau falimentul arendaşului.