Noutăţi

Dacă n-ar exista, avocatul ar trebui inventat. Cum te poate ajuta un avocat?

Îndată ce se naște, persoana dobândește capacitatea de folosință ce reprezintă acea aptitudine a unei persoane de a avea drepturi și obligații.

Așadar, odată cu nașterea sa, omul este înzestrat cu anumite capacități care îi conferă acestuia calitatea de a fi purtător de drepturi și obligații civile.

Îndată ce devine majoră, persoana fizică dobândește capacitatea deplină de exercițiu.

Aceasta poate fi definită ca aptitudinea omului de a dobândi și exercita drepturile civile și de a-și asuma și executa obligațiile civile prin încheierea – personal și singur – a tuturor actelor juridice civile.

Însă, ar putea o persoană fără pregătire juridică să prevadă consecințele încheierii unor acte juridice?

Ar putea o persoană fizică să aibă acea reprezentare concretă asupra riscurilor pe care le presupune încheierea unui contract civil?

Ar fi capabil un antreprenor să-și cunoască toate drepturile și obligațiile pe care este necesar să le îndeplinească într-un anumit domeniu, ori să-și susțină singur interesele în cadrul unui litigiu în fața instanței?

Experiența ne-a demonstrat, nu de puține ori, că dreptul este și va rămâne un domeniu rezervat numai profesioniștilor.

Dreptul este matematică, este știință riguroasă în continuă dezvoltare, este artă aflată în slujba adevărului, fără de care justiția umană ar rămâne doar un ideal irealizabil.

Cel puțin odată în viață, fiecare om apelează la ajutorul unui avocat.

Nenumărate persoane au simțit pe propria piele abuzul de putere din partea instituțiilor statului, materializat prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, care poate să intervină:

(i) fie ca urmare a refuzului nejustificat de a soluționa o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim al unei persoane,

fie ca urmare a tardivității în soluționare, anume faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal, adică situația cunoscută în doctrină sub denumirea de ”tăcerea administrației”.

Cu titlu de exemplu, vom reține că instanțele de contencios administrativ au admis acțiuni, considerând că refuzul este nejustificat în următoarele cazuri:

  • (i) refuzul unui primar de a întocmi un proces-verbal de evaluare a unei gospodării demolate abuziv, pe baza căruia ar fi urmat ca reclamantului să-i fie achitate despăgubirile solicitate,
  • (ii) refuzul unui minister de a reîncadra o persoană în postul din care fusese abuziv înlăturată,
  • (iii) refuzul Băncii Naționale de a deschide acreditiv în valută,
  • (iv) refuzul unui primar de anulare a deciziei de instituire a tutelei,
  • (iv) refuzul unității județene de poliție de a restitui reclamantului permisul de conducere auto, după trecerea unui an de zile, în care nu s-a luat nici o măsură etc.

Totodată, dreptul cetățeanului poate fi lezat de o acțiune abuzivă a unui funcționar public, care se prevalează de un act administrativ intern al autorității centrale sau administrativ-teritoriale din care face parte.

Așadar, instituția contenciosului administrativ nu reprezintă doar o pârghie de contracarare prin justiție a administrației publice, ci și un instrument de garantare a drepturilor cetățenești, de protecție juridică a cetățenilor.

Toate aceste acțiuni în contencios administrativ pot fi realizate cu ajutorul și expertiza unui avocat profesionist. 

În fața abuzurilor statului, singurul care te poate apăra este avocatul.

În cazul în care ai constatat că unul din drepturile tale au fost lezate și dorești să te adresezi organului de jurisdicție (Judecătorie, Tribunal, Curte de Apel) cu o cerere prin care se inițiază procesul civil, urmărind stabilirea ori recunoașterea unui drept subiectiv civil, este cazul să apelezi cât mai repede la serviciile unui avocat pentru a demara procedura de redactare a cererii de chemare în judecată.

Sau poate ai fost chemat în judecată în calitate de pârât pentru a fi obligat să recunoști sau să respecți dreptul afirmat de către reclamant, sau consideri că trebuie să intervii într-un proces aflat în curs de judecată pentru a-ți apăra un drept propriu (prin cererea de intervenție voluntară principală) sau pentru a apăra dreptul unei părți din acel proces (prin cererea de intervenție voluntară accesorie) este cazul să apelezi cât mai repede la serviciile unui avocat.

Este indicat să consulți un avocat înainte de încheierea căsătoriei, deoarece, în pofida necunoașterii generalizate, aceasta are repercusiuni juridice în plan personal și social dintre cele mai profunde.

De accea, este deosebit de util să afli de la un avocat ce rol are convenția matrimonială, ce înseamnă regimul comunității legale, regimul separației de bunuri sau regimul comunității convenționale, protejându-ți, în acest mod, bunurile personale în cazul nefericit al unui divorț.

Este imperios necesar să beneficiezi de asistența unui avocat atunci când ai săvârșit o faptă prevăzută de legea penală cu intenție, din culpă sau cu intenție depășită (praeterintenție), și ai calitatea de inculpat, împotriva căruia s-a pus în mișcare acțiunea penală, sau suspect în cadrul urmăririi penale.

Totodată, dacă ești persoană vătămată și ai suferit o vătămare fizică, morală sau materială prin fapta penală este necesar să beneficiezi de asistența sau reprezentarea unui avocat competent, pentru a-ți susține ineresele și exercita toate drepturile în cadrul procesului penal.

Așadar, aceste aspecte sunt doar o mică fracțiune din complexul mecanism judiciar, în care doar avocatul poate pătrunde.

Aflat întotdeanua în lupta pentru drepturile clienților săi, avocatul este elementul indispensabil unei democrației autentice și funcționale.

Esența profesiei sale constă în rolul de apărător prin excelență al justițiabilului; într-o țară în care nimeni nu își asumă răspunderea pentru nimic, ești forțat să plătești ce nu datorezi, instituțiile statului emit acte nelegale și neconstituționale, corupția și abuzurile sunt omniprezente în orice instituție, în cele din urmă doar avocatul rămâne singurul anticorp al democrației și protectorul drepturilor persoanei.

Dacă n-ar exista, avocatul ar trebui inventat.

Sunt avocat Mario Neacșu și, împreună cu colegii mei, vă putem ajuta să găsiți soluția ideală pentru situația juridică cu care vă confruntați!